หน้าที่ และ ขอบข่ายงาน

  1. เป็นกลุ่มย่อยที่ร่วมกันทำงานวิชาการทางด้านอายุรศาสตร์ภาวะวิกฤต ในนามของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย โดยเป็น แกนกลางของแพทย์ผู้สนใจในศาสตร์นี้ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน